Sint Merie.

Het is een traditie dat er in onze parochie Maria Tenhemelopneming wordt gevierd.

Dit doen wij niet zomaar, maar dat gebeurt op een speciale manier.

Op dinsdag 15 augustus vieren we in Wolder Sint Merie.

Om 19.00 uur zal er een gezongen H. Mis zijn, bij goed weer op het pleintje voor de kerk.

Tijdens deze viering wordt ook de traditionele kroetwès gezegend.

Je waant je in Frankrijk als je er bent.

Na de mis drinken we dan gezellig samen een kop koffie of thee en aansluitend een glaasje wijn.

Natuurlijk alleen met goed weer. 

Bij slecht weer is de H. Mis in de kerk om 19.00 uur.

Kroetwès, een korte geschiedenis.

Op 15 augustus vieren wij het feest van Maria Tenhemelopneming.

Op deze dag wordt herdacht dat Maria na haar dood met lichaam en ziel door God in de hemel werd opgenomen.

Maria is onze moeder, Maria vervult in de kerk drie belangrijke taken: ze is de weg naar de kern van het Christelijke geloof, naar Jezus dus, daarnaast helpt ze de gelovigen om trouw te zijn aan hetgeen hun geloof van ze vraagt en tenslotte schenkt ze troost in het lijden.

Het feest van Maria Tenhemelopneming ontstond in het oosten en werd in de 7e eeuw door de kerk in Rome overgenomen.

Het zegenen van de kroetwès, een bosje van kruiden (kroet) gebeurt in vele Limburgse dorpen jaarlijks op dezelfde dag.

De kroetwès is een boeket met zeven veldkruiden die de bezitter ervan moesten beschermen tegen allerlei onheil.

In de middeleeuwen werd dit kruid gebruikt als geneesmiddel.

De kruiden werden samengebonden met lichtblauwe linten die een lengte van zeven el hadden. Daarna nam men ze mee naar de kerk om gezegend te worden en hingen ze boven de deur van het huis of van de stal.

Op Sint-Jan, het feest van Johannes de Doper, werd de inmiddels gedroogde kroetwès verbrand.

Dit gebruik is bekend als het Sint-Jansvuur.

Van oorsprong was het een heidens gebruik dat door de Christelijke kerk is overgenomen en gekerstend.

De magische ritus van het plukken van kruiden bij een bepaalde maanstand die de mensen in voorchristelijke tijd doormaakten werd vervangen door het zegenen van een kruidenbos waarbij men zich tot God, de schepper van het gewas, richtte.

De Germaanse druïden verbrandden een kruidenbos ter ere van de godin Freya.

Bij de kerstening werd Freya vervangen door Maria.

Het feest wordt in Limburg al sinds de 10e eeuw gevierd.

In de archieven van het Stift van Houthem-Sint-Gerlach wordt in 1519 een “Onser Liever Frauwen Kruytweyngh Dach” vermeld.

Het is niet toevallig dat juist op een feest voor Maria de kruiden worden gezegend.

Volgens een oud gebruik werd Maria aangeduid met namen die ontleend zijn aan de plantenwereld. Velen zien haar als een bloem waaruit Jezus als vrucht ontsproot.

De Apostelen troffen in het graf van Maria enkel een kruidenbos aan omdat zij zelf ten hemel was opgenomen.

Natuurlijk is het ook de tijd dat veel van de gebruikte kruiden bloeien en is het net het midden van de oogstmaand.

Een kroetwès is samengesteld uit verschillende kruiden, bloemen en graansoorten.

De precieze samenstelling van de kroetwès varieert van plaats tot plaats.

In de apocriefen staat dat toen Maria weg was van haar sterfbed de apostelen bloemen aantroffen op haar bed. (Maria is ten hemel opgenomen dus vonden ze haar niet meer op haar sterfbed).

In Duitsland ziet u dat er nog bloemen worden gezegend op deze dag.

In onze contreien zijn dit kruiden geworden, zeker ook om het heidens feest te kerstenen.